Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zlobek.mikolow.eu


Mikołów: Zakup i dostawa odzieży roboczej do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie.
Numer ogłoszenia: 267398 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka , Ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 0323273027, faks 0323273027.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Żłobek Miejski.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa odzieży roboczej do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczej do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie, a w szczególności: 3.1. Kamizelka ostrzegawcza żółta z dwoma pasami fluorescencyjnymi, 100% poliester, gramatura 120 g/m2 , zapięcie na rzep, dwa poziome pasy odblaskowe- szt. 1 3.2. Półbuty zawodowe robocze bez metalowego podnoska; cholewka ze skóry zamszowej; podeszwa z gumy, antypoślizgowe , antyelektrostatyczne; Rozmiar - 42 (długość wkładki 27,5 cm) - szt. 1 3.3. Koszula flanelowa: 100% bawełny, gramatura 130g na m2, zapinana na guziki, z przodu koszuli kieszonka- szt. 1 3.4. Bluza robocza polarowa 100% poliester, gramatura 470g, kolor: granatowy, rozmiar obwód pasa: 115- 124 cm, obwód klatki piersiowej 120-124 cm, długość pleców 70-80 cm- szt. 1 3.5 Spodnie robocze ogrodniczki - materiał 65% poliester, 35% bawełna, materiał wzmocnień oxford+PU, gramatura 260g/m2, mocny i zwarty splot; dodatkowo wzmocnione na kolanach i wszystkich kieszeniach; dziewięć funkcjonalnych kieszeni (2 z tyłu na rzepy, 2 z boków klasyczne, dwie z boku na lewej nogawce na rzepy, na kolanach na wkładki nakolannikowe, na telefon); możliwość regulacji w pasie oraz w długości szelkami dodatkowo końcówka do przypięcia kluczy; ściągacz w pasie z tyłu; rozmiar: odwód pasa 114-120 cm, odwód klatki piersiowej 120-124 cm ,wzrost 176 cm- szt. 1 3.6 Rękawice robocze dzianina nakrapiana wykonane z poliestru i bawełny o gramaturze 400g, nakropienie PVC 120g na wewnętrznej części dłoni. Rozmiar: 9, 36 par.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobek.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka ul. Krakowska 30 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka ul. Krakowska 30 43-190 Mikołów pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch - edycja 2015.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie