Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zlobek.mikolow.eu


Mikołów: Zakup i sukcesywna dostawa żywności do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 329862 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka , Ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 0323273027, faks 0323273027.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i sukcesywna dostawa żywności do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa żywności do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. Część I- PRODUKTY MLECZARSKIE Część II- PIECZYWO Część III- PRODUKTY SYPKIE , PRZYPRAWY , DŻEMY , WODA MINERALNA Część IV- RYBY Część V- MROŻONKI Część VI- DRÓB CPV: 15.11.20.00-6 Część VII- MIĘSO, WĘDLINY Część VIII- WARZYWA I OWOCE Część IX- PRODUKTY DLA NIEMOWLĄT Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr A do siwz..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.81.10.00-6, 15.80.00.00-6, 15.98.10.00-8, 15.22.10.00-3, 15.24.10.00-9, 15.33.11.70-9, 15.11.20.00-6, 15.13.11.30-5, 15.00.00.00-1, 15.88.40.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobek.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów, pok nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch - edycja 2015.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I- PRODUKTY MLECZARSKIE.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II- PIECZYWO.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III- PRODUKTY SYPKIE , PRZYPRAWY , DŻEMY , WODA MINERALNA.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV- RYBY.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V- MROŻONKI.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI- DRÓB.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część VII- MIĘSO, WĘDLINY.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Część VIII- WARZYWA I OWOCE.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Część IX- PRODUKTY DLA NIEMOWLĄT.