Rekrutacja / Płatność

http://bip.mikolow.eu/?a=11817

STATUT

UCHWAŁA NR XXXIX/746/2018
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego
w Mikołowie im. Tadeusza Więcka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art.11 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.) na
wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Ustalić statut Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka z siedzibą przy ul. Krakowskiej
30 w Mikołowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/147/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie
uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego .
Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
Id: 7C82C1E7-878A-4952-A485-0573DE56A9EA. Podpisany Strona 1 z 1
Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/746/2018
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 lutego 2018 r.
STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W MIKOŁOWIE IM. TADEUSZA WIĘCKA
I. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Żłobek Miejski w Mikołowie zwany dalej „Żłobkiem” jest jednostką budżetową i działa jako
jednostka organizacyjna miasta Mikołowa.
2. Nazwa Żłobka brzmi „Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka”.
3. Siedziba Żłobka mieści się w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30.
§ 2. Żłobek prowadzi swą działalność na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
4) niniejszego Statutu.
§ 3. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) rodzicach – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 3 ustawy.
§ 4. Żłobek używa pieczęci zgodnej z nazwą Żłobka w pełnym brzmieniu.
§ 5. Organem sprawującym bezpośredni nadzór na działalnością Żłobka jest Burmistrz Mikołowa.
II. Cele i zadania
§ 6. 1. Celem Żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom, o których mowa w art. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy.
2. Do zadań Żłobka należy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny
dziecka, właściwych do wieku dziecka.
3. Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:
1) sprawowanie opieki w atmosferze akceptacji , bezpieczeństwa , poszanowania godności;
2) umożliwienie małemu dziecku harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i możliwości;
3) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego,
szczególnie uwzględniając rodzaj jego niepełnosprawności;
4) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez stosowanie zasad zdrowego odżywiania, propagowanie
oświaty zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków zachowań prozdrowotnych;
5) wspomaganie działań wychowawczych rodziców poprzez informowanie ich o zachowaniu dzieci
i osiągnięciach.
III. Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku
§ 7. 1 Żłobek współpracuje z rodzicami w sprawach opieki, wychowania i edukacji dzieci uczęszczających
do Żłobka m.in. poprzez możliwość uczestnictwa rodziców w zajęciach z dziećmi prowadzonych w Żłobku.
2. Udział rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
i czasu z Dyrektorem i opiekunem grupy.
IV . Warunki przyjmowania dzieci oraz zasady ustalania opłat
§ 8. 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci:
1) obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko, którzy rozliczają się z Urzędem
Skarbowym w Mikołowie wskazując miejsce zamieszkania w Mikołowie;
2) obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko pracujących lub uczących się w systemie
dziennym;
3) rodziców nie przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym;
4) rodziców z innych gmin na podstawie porozumień z tymi gminami.
2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka przekracza liczbę miejsc, stosuje się zasadę
preferencji przyjmując w pierwszej kolejności:
1) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością;
2) dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowanym stopień
niepełnosprawności;
3) dzieci skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Sąd Rodzinny;
4) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci).
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 są równoważne.
4. W przypadku, gdy po zastosowaniu kryteriów, o których mowa w ust. 2 liczba zgłoszeń nadal przekracza
liczbę miejsc w Żłobku, decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane są na liście
oczekujących.
6. W przypadku nieobecności dziecka, Dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego dalszej
nieobecności inne dziecko, z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności brane są pod uwagę dzieci umieszczone
na liście oczekujących.
§ 9. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice ponoszą opłatę za pobyt w pełnej wysokości,
natomiast opłata za wyżywienie ponoszona jest proporcjonalnie do ilości dni, w których dziecko korzysta ze
Żłobka. Rozliczenie opłaty za wyżywienie następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym.
V. Zasady działania i organizacji
§ 10. 1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor, który:
1) ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór nad majątkiem Żłobka;
3)tworzy warunki do realizacji przez Żłobek zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami
określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
4) organizuje w sposób właściwy pracę personelu.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Mikołowa.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mikołowa.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
5. W Żłobku zatrudnia się wykwalifikowany personel. Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk,
zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Żłobka określają odrębne przepisy.
6. W zakresie określonym odrębnymi uchwałami obsługę Żłobka prowadzi Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie.
VI. Zasady gospodarki finansowej
§ 11. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla
jednostek budżetowych.
2. Podstawą działalności finansowej Żłobka jest plan finansowy dochodów i wydatków.
3. Żłobek uzyskuje środki finansowe z dotacji z budżetu miasta.
VII. Postanowienia końcowe
§ 12. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W ŻŁOBKU MIEJSKIM W MIKOŁOWIE

UCHWAŁA NR IX/87/2019 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku

Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)

Rada Miejska Mikołowa

uchwala:

 • 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie
 1. Tadeusza Więcka w wysokości 220,00 zł.
 1. Opłata za wydłużony czas opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie, wynosi 21,00 zł

za każdą rozpoczętą godzinę.

 1. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w wysokości 6 zł.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
 • 3. Traci moc Uchwała nr XXXIX/745/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lutego 2018 r.        w  sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka.
 • 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

 Katarzyna Syryjczyk – Słomska

 

 

NR KONTA BANKOWEGO:

MBS Mikołów
34 8436 0003 0000 0026 3212 0004

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO IM. T. Więcka

W MIKOŁOWIE

 

 

 

I  Postanowienia ogólne

 

 1. Żłobek Miejski w Mikołowie prowadzi swą działalność w oparciu o statut, uchwały Rady Miejskiej Mikołowa.
 2. Organem sprawującym bezpośredni nadzór jest Burmistrz Miasta Mikołowa.
 3. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor, który zarządza oraz ustala jego organizację wewnętrzną.
 4. Żłobek funkcjonuje przez cały rok.
 5. Żłobek  sprawuje opiekę  nad dziećmi  we  wszystkie  dni  robocze  od  godz. 6.00
  do godz. 17.00 ( do 10 godz. względem każdego dziecka)
 6. Obowiązkiem  rodziców  lub prawnych opiekunów jest odebrać dziecko  ze żłobka do  chwili zamknięcia (godz.17.00)

II  Zadania i organizacja Żłobka

 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci rodziców zameldowanych i zamieszkałych w Mikołowie, pracujących (aktywnych zawodowo, nie przebywających na urlopach rodzicielskich  i   wychowawczych) lub uczących się,  skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie, Sąd Rodzinny Wydział Rodzinny
  i Nieletnich.
 2. Podstawowym celem żłobka jest opieka nad dzieckiem od 20 tygodnia do 3 roku życia

w wyjątkowych przypadkach do 4 roku życia.

W szczególności Żłobek:

– zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

–   gwarantuje dziecku właściwą  opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, poprzez

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

–  prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniając rozwój psycho – motoryczny, właściwy do wieku dziecka.

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Mikołowie stanowi
  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Zasady rekrutacji i przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w Mikołowie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

III  Struktura organizacyjna Żłobka

 

 1. Żłobek jest jednostką budżetową Miasta Mikołowa.
 2. Dyrektor jest bezpośrednim zwierzchnikiem swoich pracowników.
 3. Personel działalności podstawowej żłobka realizuje zadania zapewniające

bezpośrednią  opiekę nad dziećmi. Wzorcowe zakresy obowiązków ustala Dyrektor,           pozostałe zadania związane z działalnością żłobka  wykonują pracownicy obsługi

i personel pomocniczy.

 1. Schemat organizacyjny Żłobka stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

IV  Zadania i zakres działania pracowników Żłobka

 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. Kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 3. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Żłobka.
 4. Czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Żłobka przepisów prawa, regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności dla personelu.
 5. Rozpatrywanie skarg i zażaleń oraz wniosków od rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka.
 6. Wykonywanie wszelkich czynności wynikających z działalności Statutowej Żłobka.

Do zadań głównego księgowego należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i zasadami.
 2. Kontrola dokumentów finansowych ,dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.
 3. Podpisywanie wszystkich pism z zakresu działania podległych mu stanowisk,

sprawozdawczości finansowej i analiz ekonomicznych.

 1. Samodzielna obsługa płacowa Żłobka Miejskiego.
 2. Terminowe odprowadzanie składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób

fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

 1. Przyjmowanie i kontrolowanie prawidłowości poleceń płacowych.
 2. Sporządzanie list płac, sprawdzenie względem formalno-rachunkowym, drukowanie
  i przekazywanie do podpisu i zatwierdzenia dyrektorowi placówki.

 

 

Do zadań pomocy administracyjnej należy:

 1. Przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątku trwałego
  i pozostałych środków trwałych.
 2. Prowadzenie księgi magazynowej przychodów i rozchodów pozostałych środków     trwałych.
 3. Bieżąca kontrola i ewidencja zmiany miejsca użytkowania wyposażenia.
 4. Prowadzenie analityki pożyczek mieszkaniowych.
 5. Prowadzenie rejestrów (zapisów) stanu liczników na media: woda, energia elektryczna, energia cieplna.
 6. Przygotowywanie dowodów księgowych do dekretacji.
 7. Prowadzenie kart wydatków.
 8. Przygotowywanie, kompletowanie i rozliczanie dokumentacji księgowej dotacji budżetowych w tym programu „Maluch”.

Do zadań  intendentki należy:

 1. Codzienne sporządzanie raportów żywieniowych zatwierdzanych przez Dyrektora placówki.
 2. Terminowe wykonywanie zestawień miesięcznych żywnościowych i gospodarczych.
 3. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń i urządzeń.
 4. Prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków personelowi placówki.
 5. Planowanie jadłospisów żywieniowych dla dzieci z prawidłowym zestawieniem posiłków

i właściwym doborem  potraw uwzględniających następujące zasady: wykorzystywanie produktów sezonowych z uwzględnieniem wartości odżywczych, stosowanie normy dziennego fizjologicznego zapotrzebowania na środki odżywcze.

Do zadań  starszego  referenta należy:
1.  Prowadzenie akt osobowych pracowników.

 1. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop, prowadzenie ewidencji czasu pracy).
 2. Sporządzanie wszelkich umów o pracę; sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania.
 3. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności; prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP pracownika oraz kontrola ich aktualności.
 4. Rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy.

 

Do zadań opiekuna/młodszego opiekuna , terapeuty zajęciowego należy:

 1. Opieka pielęgnacyjna, wychowawcza i edukacyjna dzieci.
 2. Opracowywanie planu zajęć i ich realizacja.
 3. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
 4. Obowiązek przyjmowania i wydawania dzieci.

Do zadań pielęgniarki/położnej należy:

 1. Wykonywanie prac pielęgnacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych oraz edukacyjnych.
 2. Czuwanie w porozumieniu z kuchnią nad prawidłowym żywieniem dzieci.
 3. Współpracowanie z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
 4. Prowadzenie kart obserwacji rozwoju dziecka.

Do zadań pokojowej należy:

 1. Utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń Żłobka.
 2. Dostarczanie posiłków na sale oraz pomoc przy ich wydawaniu.
 3. Dbałość o stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń w tym dezynfekcję nocników.
 4. Dbałość o czystość oraz zmianę pościeli.

Do zadań robotnika wykwalifikowanego (konserwatora) należy:

 1. Utrzymanie ładu i porządku wokół Żłobka.
 2. Koszenie trawy w obrębie Żłobka według potrzeby.
 3. Odśnieżanie i posypywanie chodników w okresie zimowym.
 4. Dokonywanie drobnych napraw.

Pracownicy Żłobka mają obowiązek przestrzegać:

 1. Przestrzeganie zarządzeń wewnętrznych i regulaminów.
 2. Przestrzegania ustalonego porządku pracy.
 3. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Przestrzegania ustalonego czasu pracy.
 5. Przestrzegania tajemnicy służbowej.
 6. Przestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników Żłobka Miejskiego.
 7. Przestrzegania Polityki Ochrony Dziecka w Żłobku.
 8. Wszyscy pracownicy Żłobka zobowiązani są do przestrzegania przepisów RODO.
 
V   Warunki współdziałania z innymi instytucjami

 

Żłobek współdziała w realizacji swoich zadań statutowych z:

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie,
 • Urząd Miasta Łaziska Górne,
 • Sądem Rejonowym, Wydział Spraw Rodzinnych,

 

VI  Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie: ustawa
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, statut Żłobka oraz inne akty prawne mające zastosowanie w zależności od charakteru sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

SCHEMAT  ORGANIZACYJNY
ŻŁOBKA  MIEJSKIEGO 

W  MIKOŁOWWIE

 

 

DYREKTOR ŻŁOBKA

 

 

OPIEKUN, MŁODSZY  OPIEKUN POŁOŻNA, PIELĘGNIARKA
TERAPEUTA  ZAJĘCIOWY
   GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

POKOJOWA    STARSZYREFERENT

 

 

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY POMOC
ADMINISTRACYJNA

 

INTENDENT

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI

W ŻŁOBKU MIEJSKIM W MIKOŁOWIE

 

 1. Pobyt w Żłobku jest odpłatny zgodnie z Uchwałą Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019r.
 2. Odpłatność winna być uiszczona do 20-go każdego miesiąca – za zwłokę we wnoszeniu   opłat naliczane są odsetki.
 3. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie
  Tadeusza  Więcka  wynosi  220,00 zł.
 4. Opłata za wydłużony czas opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie
  wynosi 21,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę .
 5. Maksymalna dzienna opłata za wyżywienie w wysokości 6 zł.
 6. Wielkość wydatków na wyżywienie w Żłobku obliczana jest w oparciu normy fizjologiczne dla dzieci oraz ceny kształtujące się na danym terenie.
 7. Rodzice zobowiązani są zgłaszać przewidywany okres nieobecności dziecka
  w żłobku osobiście lub telefonicznie najpóźniej do 830, w innym przypadku nieobecność będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona co uniemożliwi zwrot kwoty stawki żywieniowej.
 8. W razie uzasadnionej nieobecności dziecka rodzicom przysługuje zwrot kosztów stanowiących wysokość stawki żywieniowej – zwrotu kosztu dokonuje się w formie odpisu stanowiącego iloczyn stawki żywieniowej i dni usprawiedliwionej nieobecności dziecka
  w Żłobku w kolejnym miesiącu rozliczeniowym – nieobecność w Żłobku nie ma wpływu na wysokość opłaty stałej( 220,00 zł).
 9. Dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej przyjmowane są do placówki  na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, odpłatność za pobyt  następuje po wystawieniu faktury.
 10. W przypadku rezygnacji dziecka z placówki rodzice są zobowiązani zgłosić ten fakt na 5 dni przed końcem miesiąca, w wyjątkowych przypadkach do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

ZASADY  REKRUTACJI I  PRZYJMOWANIA DZIECI

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W MIKOŁOWIE

 

 I  Zasady rekrutacji  dzieci

 

 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci:
 • obojga rodziców, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym w swoim mieście wskazując miejsce zamieszkania i zameldowania w Mikołowie, obojga rodziców pracujących   lub uczących się w systemie dziennym,
 • rodziców nie przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym,
 • rodziców z innych gminy na podstawie porozumień z tymi gminami.
 1. Preferencje w przyjęciu dzieci do Żłobka odbywają się wg kryteriów:
  • dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowanym stopień niepełnosprawności,
  • dzieci skierowane przez MOPS lub Sąd Rodzinny,
  • dzieci z rodzin wielodzietnych, których oboje rodziców pracuje.
 2. Do żłobka dzieci przyjmowane są na bieżąco w miarę zwalniających się miejsc,
  o przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność zapisu.
 3. Dzieci nieprzyjęte w związku z brakiem wolnych miejsc umieszcza się na liście oczekujących na przyjęcie.
 4. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących jest co dwa miesiące   potwierdzanie przez rodzica albo opiekuna prawnego woli korzystania
  z usług żłobka.
 5. Niespełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5 skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie.

 

 

II  Zasady  przyjmowania dzieci

 

 1. Przed  przyjęciem dziecka do żłobka należy dostarczyć:
 2. Zobowiązuje się rodziców do przyprowadzania dzieci zdrowych i czystych.
 3. Do żłobka przyprowadzają i odbierają dziecko rodzice lub opiekunowie lub inne osoby dorosłe (zdolne do podejmowania czynności prawnych) za pisemną zgodą dołączoną do dokumentacji dziecka.
 4. Dzieci nie będą wydawane rodzicom lub opiekunom będącym w stanie nietrzeźwym.
 5. Zobowiązuje się rodziców do powiadamiania placówki o zmianach dotyczących np. miejsca zamieszkania, pracy itp.
 6. Zobowiązuje się rodziców do dostarczenia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe w przypadku zgłoszenia do placówki nieobecności z powodu choroby.
 7. W razie stwierdzenia objawów chorobowych pracownik Żłobka niezwłocznie powiadamia rodziców  by natychmiast odebrać dziecko z placówki.
 8. W żłobku   personel  nie podaje  dzieciom  żadnych  leków – nawet na żądanie rodzica czy zalecenia lekarza.
 • potwierdzenie o zamieszkaniu na terenie Mikołowa  w przypadku posiadania
  nowego  dowodu osobistego,
 • pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok kalendarzowy
  (w przypadku rozliczenia elektronicznego potwierdzenie UPO),
 • wypełnioną kartę zgłoszenia,
 • aktualne badania (kał na pasożyty, zaświadczenie od lekarza pediatry, że
   dziecko  jest zdrowe),
 • oświadczenie rodzica, że dziecko w okresie ostatnich 3 tygodni  nie chorowało na chorobę zakaźną i nie miało  kontaktu z osobami chorymi na  choroby zakaźne,
 • książeczkę zdrowia dziecka,
 • bankowy dowód wpłaty uiszczenia należności za pierwszy miesiąc korzystania  dziecka z usług żłobka.

 

 

 

 

 

-->