Rekrutacja / Płatność

 

STATUT

UCHWAŁA NR XXXIX/746/2018
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego
w Mikołowie im. Tadeusza Więcka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art.11 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.) na
wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Ustalić statut Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka z siedzibą przy ul. Krakowskiej
30 w Mikołowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/147/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie
uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego .
Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
Id: 7C82C1E7-878A-4952-A485-0573DE56A9EA. Podpisany Strona 1 z 1
Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/746/2018
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 lutego 2018 r.
STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W MIKOŁOWIE IM. TADEUSZA WIĘCKA
I. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Żłobek Miejski w Mikołowie zwany dalej „Żłobkiem” jest jednostką budżetową i działa jako
jednostka organizacyjna miasta Mikołowa.
2. Nazwa Żłobka brzmi „Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka”.
3. Siedziba Żłobka mieści się w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30.
§ 2. Żłobek prowadzi swą działalność na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
4) niniejszego Statutu.
§ 3. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) rodzicach – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 3 ustawy.
§ 4. Żłobek używa pieczęci zgodnej z nazwą Żłobka w pełnym brzmieniu.
§ 5. Organem sprawującym bezpośredni nadzór na działalnością Żłobka jest Burmistrz Mikołowa.
II. Cele i zadania
§ 6. 1. Celem Żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom, o których mowa w art. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy.
2. Do zadań Żłobka należy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny
dziecka, właściwych do wieku dziecka.
3. Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:
1) sprawowanie opieki w atmosferze akceptacji , bezpieczeństwa , poszanowania godności;
2) umożliwienie małemu dziecku harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i możliwości;
3) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego,
szczególnie uwzględniając rodzaj jego niepełnosprawności;
4) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez stosowanie zasad zdrowego odżywiania, propagowanie
oświaty zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków zachowań prozdrowotnych;
5) wspomaganie działań wychowawczych rodziców poprzez informowanie ich o zachowaniu dzieci
i osiągnięciach.
III. Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku
§ 7. 1 Żłobek współpracuje z rodzicami w sprawach opieki, wychowania i edukacji dzieci uczęszczających
do Żłobka m.in. poprzez możliwość uczestnictwa rodziców w zajęciach z dziećmi prowadzonych w Żłobku.
2. Udział rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
i czasu z Dyrektorem i opiekunem grupy.
IV . Warunki przyjmowania dzieci oraz zasady ustalania opłat
§ 8. 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci:
1) obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko, którzy rozliczają się z Urzędem
Skarbowym w Mikołowie wskazując miejsce zamieszkania w Mikołowie;
2) obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko pracujących lub uczących się w systemie
dziennym;
3) rodziców nie przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym;
4) rodziców z innych gmin na podstawie porozumień z tymi gminami.
2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka przekracza liczbę miejsc, stosuje się zasadę
preferencji przyjmując w pierwszej kolejności:
1) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością;
2) dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowanym stopień
niepełnosprawności;
3) dzieci skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Sąd Rodzinny;
4) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci).
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 są równoważne.
4. W przypadku, gdy po zastosowaniu kryteriów, o których mowa w ust. 2 liczba zgłoszeń nadal przekracza
liczbę miejsc w Żłobku, decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane są na liście
oczekujących.
6. W przypadku nieobecności dziecka, Dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego dalszej
nieobecności inne dziecko, z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności brane są pod uwagę dzieci umieszczone
na liście oczekujących.
§ 9. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice ponoszą opłatę za pobyt w pełnej wysokości,
natomiast opłata za wyżywienie ponoszona jest proporcjonalnie do ilości dni, w których dziecko korzysta ze
Żłobka. Rozliczenie opłaty za wyżywienie następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym.
V. Zasady działania i organizacji
§ 10. 1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor, który:
1) ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór nad majątkiem Żłobka;
3)tworzy warunki do realizacji przez Żłobek zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami
określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
4) organizuje w sposób właściwy pracę personelu.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Mikołowa.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mikołowa.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
5. W Żłobku zatrudnia się wykwalifikowany personel. Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk,
zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Żłobka określają odrębne przepisy.
6. W zakresie określonym odrębnymi uchwałami obsługę Żłobka prowadzi Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie.
VI. Zasady gospodarki finansowej
§ 11. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla
jednostek budżetowych.
2. Podstawą działalności finansowej Żłobka jest plan finansowy dochodów i wydatków.
3. Żłobek uzyskuje środki finansowe z dotacji z budżetu miasta.
VII. Postanowienia końcowe
§ 12. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W ŻŁOBKU MIEJSKIM W MIKOŁOWIE

UCHWAŁA NR IX/87/2019 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku

Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)

Rada Miejska Mikołowa

uchwala:

 • 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie
 1. Tadeusza Więcka w wysokości 220,00 zł.
 1. Opłata za wydłużony czas opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie, wynosi 21,00 zł

za każdą rozpoczętą godzinę.

 1. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w wysokości 6 zł.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
 • 3. Traci moc Uchwała nr XXXIX/745/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lutego 2018 r.        w  sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka.
 • 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

 Katarzyna Syryjczyk – Słomska

 

 

NR KONTA BANKOWEGO:

MBS Mikołów
34 8436 0003 0000 0026 3212 0004

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

W MIKOŁOWIE

I. Postanowienia ogólne

 1. Żłobek Miejski w Mikołowie prowadzi swą działalność w oparciu o statut, uchwały Rady Miejskiej Mikołowa.

 2. Organem sprawującym bezpośredni nadzór jest Burmistrz Miasta Mikołowa.

 3. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor, który zarządza oraz ustala jego organizację wewnętrzną.

 4. Żłobek funkcjonuje przez cały rok.

 5. Żłobek jest czynny w godzinach od 600 do 1700 od poniedziałku do piątku.

II. Struktura organizacyjna Żłobka

 1. Żłobek jest jednostką budżetową Miasta Mikołowa.

 2. Dyrektor jest bezpośrednim zwierzchnikiem swoich pracowników.

3. Personel działalności podstawowej żłobka realizuje zadania zapewniające bezpośrednią opiekę nad dziećmi. Wzorcowe zakresy obowiązków ustala Dyrektor , pozostałe zadania związane z działalnością żłobka wykonują pracownicy obsługi

i personel pomocniczy

4. Schemat organizacyjny Żłobka stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

III . Warunki współdziałania z innymi instytucjami

Żłobek współdziała w realizacji swoich zadań statutowych z :

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ,

 • Urząd Miasta Łaziska Górne,

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych ,

 • Urząd Miasta Orzesze,

 • Sądem Rejonowym , Wydział Spraw Rodzinnych ,

 • przedszkolami .

IV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie : ustawa
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 , statut Żłobka oraz inne akty prawne mające zastosowanie w zależności od charakteru sprawy .

ZAŁĄCZNIK NR 1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

W MIKOŁOWWIE

DYREKTOR

ŻŁOBKA

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY

LEKARZ

GŁÓWNY

KSIĘGOWY

OPIEKUN , POŁOŻNA

PIELĘGNIARKA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

STARSZY

REFERENT

MŁODSZY OPIEKUN

KASJER

POKOJOWA

POMOC ADMINISTRACYJNA

INTENDENT

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI

W ŻŁOBKU MIEJSKIM W MIKOŁOWIE

1. Pobyt w Żłobku jest odpłatny zgodnie z Uchwałą Nr IX/87/2019 Rady Miasta z dnia 21.05.2019r.

2. Odpłatność winna być uiszczona do 20-go każdego miesiąca ( Dyrektor na wniosek rodziców może przedłużyć termin uregulowania należności lub rozłożyć na raty – trudna sytuacja materialna, wypadki losowe , itp).

 1. Wielkość wydatków na wyżywienie w Żłobku obliczana jest w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci oraz ceny kształtujące się na danym terenie .

 2. Rodzice zobowiązani są zgłaszać przewidywany okres nieobecności dziecka w żłobku osobiście lub telefonicznie najpóźniej do 830 , w innym przypadku nieobecność będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona co uniemożliwi zwrot kwoty stawki żywieniowej .

 3. W razie uzasadnionej nieobecności dziecka rodzicom przysługuje zwrot kosztów stanowiących wysokość stawki żywieniowej.

 4. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy.

 5. Dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej przyjmowane są do placówki na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , odpłatność za pobyt następuje po wystawieniu faktury.

 6. W przypadku rezygnacji dziecka z placówki rodzice są zobowiązani zgłosić ten fakt na

5 dni przed końcem miesiąca , w wyjątkowych przypadkach do ostatniego dnia

każdego miesiąca .

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA DZIECI

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W MIKOŁOWIE

I Zasady przyjmowania dzieci

1.  Przed przyjęciem dziecka do żłobka należy dostarczyć :

a)   wypełnioną kartę zgłoszenia ,

b)   aktualne badania ( kał na pasożyty , zaświadczenie od lekarza pediatry ,że
dziecko jest zdrowe ) , zaświadczenie z sanepidu lub oświadczenie rodzica , że

dziecko w okresie ostatnich 3 tygodni nie chorowało na chorobę zakaźną i nie miało kontaktu z osobami chorymi na choroby zakaźne ,

c)   książeczkę zdrowia dziecka ,

d)   bankowy dowód wpłaty uiszczenia należności za pierwszy miesiąc
korzystania dziecka z usług żłobka .

2. Zobowiązuje się rodziców do przyprowadzania dzieci zdrowych i czystych .

3. Do żłobka przyprowadzają i odbierają dziecko rodzice lub opiekunowie lub inne osoby dorosłe ( zdolne do podejmowania czynności prawnych) za pisemną zgodą dołączoną do dokumentacji dziecka .

4.  Dzieci nie będą wydawane rodzicom lub opiekunom będącym w stanie nietrzeźwym .

5.  Zobowiązuje się rodziców do powiadamiania placówki o zmianach dotyczących np. miejsca zamieszkania , pracy itp.

6.  Zobowiązuje się rodziców do dostarczenia zaświadczenia od lekarza , że dziecko jest zdrowe w przypadku zgłoszenia do placówki nieobecności z powodu choroby.

7.  W razie stwierdzenia objawów chorobowych pracownik Żłobka niezwłocznie powiadamia rodziców by natychmiast odebrać dziecko z placówki .

 1. Żłobek prowadzi listy dzieci oczekujących na przyjęcie.
 2. O zapis na listę oczekujących mogą ubiegać się rodzice dzieci .
 3. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na liście oczekujących.
 4. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących jest potwierdzenie co dwa miesiące woli korzystania z usług żłobka przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Niespełnienie warunku, o którym mowa w pkt.9 skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących.

-->