Rekrutacja / Płatność

http://bip.mikolow.eu/?a=11817

STATUT

UCHWAŁA NR XXXIX/746/2018
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego
w Mikołowie im. Tadeusza Więcka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art.11 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.) na
wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Ustalić statut Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka z siedzibą przy ul. Krakowskiej
30 w Mikołowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/147/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie
uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego .
Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
Id: 7C82C1E7-878A-4952-A485-0573DE56A9EA. Podpisany Strona 1 z 1
Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/746/2018
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 lutego 2018 r.
STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W MIKOŁOWIE IM. TADEUSZA WIĘCKA
I. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Żłobek Miejski w Mikołowie zwany dalej ?Żłobkiem? jest jednostką budżetową i działa jako
jednostka organizacyjna miasta Mikołowa.
2. Nazwa Żłobka brzmi ?Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka?.
3. Siedziba Żłobka mieści się w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30.
§ 2. Żłobek prowadzi swą działalność na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
4) niniejszego Statutu.
§ 3. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o:
1) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) rodzicach ? należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 3 ustawy.
§ 4. Żłobek używa pieczęci zgodnej z nazwą Żłobka w pełnym brzmieniu.
§ 5. Organem sprawującym bezpośredni nadzór na działalnością Żłobka jest Burmistrz Mikołowa.
II. Cele i zadania
§ 6. 1. Celem Żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom, o których mowa w art. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy.
2. Do zadań Żłobka należy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny
dziecka, właściwych do wieku dziecka.
3. Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:
1) sprawowanie opieki w atmosferze akceptacji , bezpieczeństwa , poszanowania godności;
2) umożliwienie małemu dziecku harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i możliwości;
3) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego,
szczególnie uwzględniając rodzaj jego niepełnosprawności;
4) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez stosowanie zasad zdrowego odżywiania, propagowanie
oświaty zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków zachowań prozdrowotnych;
5) wspomaganie działań wychowawczych rodziców poprzez informowanie ich o zachowaniu dzieci
i osiągnięciach.
III. Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku
§ 7. 1 Żłobek współpracuje z rodzicami w sprawach opieki, wychowania i edukacji dzieci uczęszczających
do Żłobka m.in. poprzez możliwość uczestnictwa rodziców w zajęciach z dziećmi prowadzonych w Żłobku.
2. Udział rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
i czasu z Dyrektorem i opiekunem grupy.
IV . Warunki przyjmowania dzieci oraz zasady ustalania opłat
§ 8. 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci:
1) obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko, którzy rozliczają się z Urzędem
Skarbowym w Mikołowie wskazując miejsce zamieszkania w Mikołowie;
2) obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko pracujących lub uczących się w systemie
dziennym;
3) rodziców nie przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym;
4) rodziców z innych gmin na podstawie porozumień z tymi gminami.
2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka przekracza liczbę miejsc, stosuje się zasadę
preferencji przyjmując w pierwszej kolejności:
1) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością;
2) dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowanym stopień
niepełnosprawności;
3) dzieci skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Sąd Rodzinny;
4) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci).
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 są równoważne.
4. W przypadku, gdy po zastosowaniu kryteriów, o których mowa w ust. 2 liczba zgłoszeń nadal przekracza
liczbę miejsc w Żłobku, decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane są na liście
oczekujących.
6. W przypadku nieobecności dziecka, Dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego dalszej
nieobecności inne dziecko, z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności brane są pod uwagę dzieci umieszczone
na liście oczekujących.
§ 9. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice ponoszą opłatę za pobyt w pełnej wysokości,
natomiast opłata za wyżywienie ponoszona jest proporcjonalnie do ilości dni, w których dziecko korzysta ze
Żłobka. Rozliczenie opłaty za wyżywienie następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym.
V. Zasady działania i organizacji
§ 10. 1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor, który:
1) ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór nad majątkiem Żłobka;
3)tworzy warunki do realizacji przez Żłobek zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami
określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
4) organizuje w sposób właściwy pracę personelu.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Mikołowa.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mikołowa.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
5. W Żłobku zatrudnia się wykwalifikowany personel. Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk,
zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Żłobka określają odrębne przepisy.
6. W zakresie określonym odrębnymi uchwałami obsługę Żłobka prowadzi Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie.
VI. Zasady gospodarki finansowej
§ 11. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla
jednostek budżetowych.
2. Podstawą działalności finansowej Żłobka jest plan finansowy dochodów i wydatków.
3. Żłobek uzyskuje środki finansowe z dotacji z budżetu miasta.
VII. Postanowienia końcowe
§ 12. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W ŻŁOBKU MIEJSKIM W MIKOŁOWIE

UCHWAŁA NR LXVI/661/2023

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka
w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 204, z późn. zm.)

Rada Miejska Mikołowa

u c h w a l a:

 

  • 1.1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Mikołów w wysokości 300,00 zł.

2.Opłata za wydłużony czas opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie,
wynosi 21,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

3.Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w wysokości 14,00 zł.

  • 2. Traci moc Uchwała Nr LX/582/2022  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Mikołów.
  • 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
  • 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

 Katarzyna Syryjczyk ? Słomska

 

NR KONTA BANKOWEGO:

MBS Mikołów
34 8436 0003 0000 0026 3212 0004

 

Dodaj komentarz