INFORMACJA

INFORMACJA

Od 01.12.2021 r. ulegnie zmianie opłata stała

z 220,00 na 240,00 zł oraz stawka żywieniowa 6 zł na 7

W związku z zmianą prosimy o wypełnienie aneksu do umowy

znajdującego się na stronie głównej Żłobka

oraz dostarczenie dokumentu do placówki w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.