Dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się  rodzice dzieci:

– znajdujących się na liście oczekujących,

– mieszkających w Mikołowie, którzy odprowadzają podatki do gminy,

– pracujących i nie przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim 
i wychowawczym (zaświadczenie z pracy obojga rodziców z taką adnotacją),

– wszyscy zobowiązani są także do dostarczenia pierwszej strony zeznania podatkowego ( pit 37 lub inny + UPO) i wydrukowanego wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka (dokument znajduje się na stronie żłobka w zakładce ?do druku?),

– rodzice prowadzący własną działalność są zobowiązani przedłożyć wydruk z rejestru CEIDG oraz oświadczenie wypisane własnoręcznie, że osoba nie przebywa na w/w urlopach.