Miła wizyta

Najmłodszych mieszkańców Mikołowa dnia 14 kwietnia 2015 roku odwiedził Zastępca Burmistrza Mateusz Handel oraz Kierownik Referatu Realizacji Projektów Izabella Konieczny.

Witamy na stronie

Podstawowym celem żłobka jest opieka nad dzieckiem od 20 tygodnia do 3 roku życia w wyjątkowych przypadkach do 4 roku życia.


Do zadań żłobka należy :

a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psycho-motoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:
a) sprawowanie opieki w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, poszanowania godności i intymności,
b) umożliwienie małemu dziecku harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i możliwości,
c) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez stosowanie zasad zdrowego odżywiania, propagowanie oświaty zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków zachowań prozdrowotnych.