Kontakt

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka

ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów
dyrektor: mgr Kornelia Młyńska
tel.: (32) 327 30 27
e-mail: zlobek@zlobek.mikolow.eu

Żłobek czynny:
od poniedziałku do piątku od 600 do 1700

Grupa Motylki ( parter) – kontakt
796 088 582
Grupa Smerfy ( piętro ) – kontakt
730 033 599

Mapa dojazdu

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka, ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych wychowanków oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka, ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów, tel. 32 327 30 27, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, oraz określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. 2018, poz. 603).

 3. Państwa dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług opieki nad dzieckiem w żłobku

  2. wykonywania czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do placówki, zgodnie z udzieloną zgodą

  3. wykonania obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych

  4. utrzymywania, wyświetlania strony internetowej oraz ich zawartości (tj. wizerunku wychowanków żłobka), komunikowania się przez te strony. Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pana/Pani zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa,

  5. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Żłobka, w tym polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz mienia Żłobka.

 4. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez żłobek).

 5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dziecka będą pracownicy żłobka, podmioty świadczące na rzecz Żłobka swoje usługi (usługi Informatyczne, księgowe i kadrowe) oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w tym: jednostka Urząd Miasta Mikołów, jednostki kontrolujące, podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia .

 7. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej żłobka http://zlobek.mikolow.eu i na Facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych żłobka i osiągnięć wychowanków.

 8. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 7 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Dane osobowe w postaci zdjęć będą przechowywane przez administratora do trzech miesięcy od dnia publikacji w Internecie.

 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 10.  W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez rodzica/ prawnego opiekuna dziecka/ klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punktach 2 i 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych rodzice/ prawni opiekunowie dziecka/ klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

 11. Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka, ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem iod.zlobek@mikolow.eu.

 12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podkategorie

-->