Kontakt

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka

ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów
dyrektor: mgr Kornelia Młyńska
tel.: (32) 327 30 27
e-mail: zlobek@zlobek.mikolow.eu

Żłobek czynny:
od poniedziałku do piątku od 600 do 1630

Grupa Motylki ( parter) – kontakt
796 088 582
Grupa Smerfy ( piętro ) – kontakt
730 033 599

Mapa dojazdu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Żłobek Miejski w Mikołowie

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.              w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka, reprezentowany przez Dyrektora. Dane kontaktowe Administratora: Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka, ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów, telefon (32) 327-30-27.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych albo pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt I, albo poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: iod@cuw.mikolow.eu.

 • PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przetwarzanie danych osobowych w Żłobku odbywa się w związku z realizacją przez Żłobek zadań publicznych, a w szczególności zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w celu przeprowadzenia naboru dzieci do Żłobka, zapewnienia im prawidłowej opieki i bezpieczeństwa w Żłobku, a także w celu realizacji dofinansowania przez ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku.
 2. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Żłobek na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą. W takim przypadku przetwarzanie odbywa się w zakresie i w celu określonym w treści zgody (w szczególności zgody wymaga przetwarzanie danych osób upoważnionych do odbioru dziecka ze Żłobka, a niebędących rodzicem/opiekunem dziecka, ponadto zgody rodzica/opiekuna wymaga utrwalenie wizerunku dziecka na zdjęciu i jego wykorzystanie np. w celu. promowania działalności Żłobka i jego wychowanków na stronie internetowej Żłobka, na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook lub w prasie lokalnej).
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Żłobek w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Gmina Mikołów reprezentowana przez Żłobek i której przedmiotem jest np. zakup na rzecz Żłobka usług, dostaw lub robót budowalnych.
 4. Po realizacji głównego celu, dla którego dane osobowe zostały przez Żłobek pozyskane mogą one być dalej przechowywane wraz z dokumentacją, w której są zawarte wyłącznie do celów archiwalnych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o zasadach prowadzenia działalności archiwalnej.
 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KORESPONDENCJI E-MAIL

Administratorem danych osobowych zawartych w treści korespondencji e-mail prowadzonej ze Żłobkiem jest Administrator wskazany w pkt I. Przesłanie korespondencji elektronicznej do Żłobka świadczy o udzieleniu świadomie i dobrowolnie zgody na przetwarzanie przez Żłobek danych osobowych przekazanych w treści wiadomości. Zakres i cel przetwarzania tych danych oraz okres ich przechowywania zależny będzie od charakteru sprawy będącej przedmiotem korespondencji. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o jednoznaczną wiadomość zawierającą oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z żądaniem ich usunięcia. W takim przypadku dane osobowe zostaną usunięte wraz z korespondencją e-mail w zakresie, w jakim ich dalsze przetwarzanie przez Żłobek nie jest uzasadnione z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub konieczność wykonania przez Żłobek obowiązków wynikających z przepisów prawa i spowoduje zakończenie dalszej korespondencji.

Wiadomości e-mail wysyłane przez Żłobek oraz wszelkie załączane do nich pliki mają charakter poufny,               co oznacza, że są przeznaczone wyłącznie dla uprawnionych do ich otrzymania adresatów. Jeżeli wiadomość e-mail wysłana przez pracownika Żłobka została doręczona omyłkowo innemu adresatowi niż uprawniony do jej otrzymania prosimy o jej trwałe usunięcie oraz o poinformowanie o takim zdarzeniu telefonicznie na  nr (32) 327-30-27 lub mailowo na adres: zlobek@zlobek.mikolow.eu.

 1. ŻRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH

W celu realizacji swoich zadań Żłobek pozyskuje dane osobowe:

 • bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą ? w szczególności w celu wykonywania przez Żłobek jego zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 lub w celu zawarcia z daną osobą umowy i jej wykonania,
 • od innych podmiotów i instytucji publicznych ? w przypadkach określonych w przepisach prawa.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (tj. podmiotami lub osobami, którym dane mogą zostać przez Administratora ujawnione) mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych (w szczególności upoważnieni pracownicy Żłobka),
 • Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie z siedzibą przy ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów, gdyż jest to gminna jednostka organizacyjna obsługująca Żłobek w zakresie spraw finansowo-księgowych, bhp i zamówień publicznych, która uprawniona jest do otrzymywania od Żłobka danych na podstawie art. 10d ustawy o samorządzie gminnym,
 • podmiot prowadzący rejestr żłobków (Urząd Miasta Mikołów) ? w zakresie danych podlegających rejestracji w rejestrze żłobków, przy czym dane zawarte w tym rejestrze mogą być udostępniane ZUS w celu realizacji przez ZUS jego zadań w zakresie udzielania dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz w celu weryfikacji przez ZUS danych dotyczących osób ubiegających się o rodzinny kapitał opiekuńczy, osób pobierających ten kapitał oraz członków ich rodzin,
 • organy i instytucje uprawnione do otrzymania od Żłobka danych na podstawie przepisów prawa w związku z realizacją nałożonych na Żłobek obowiązków (np.: obowiązków podatkowych lub z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych),
 • podmioty będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Żłobek do realizacji jego zadań, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych oraz podmioty świadczące asystę i wsparcie techniczne przy korzystaniu z w/w systemów w ramach zawartych z nimi umów,
 • podmioty lub osoby świadczące na rzecz Żłobka usługi pocztowe lub kurierskie w zakresie danych niezbędnych do doręczenia korespondencji (w przypadku korespondencji prowadzonej w postaci tradycyjnej – papierowej),
 • podmiot będący dostawcą usługi poczty elektronicznej, tj. firma home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w zakresie danych zawartych w treści korespondencji mailowej prowadzonej ze Żłobkiem,
 • inne podmioty, którym na podstawie zawartych ze Żłobkiem umów Żłobek powierzył przetwarzanie danych osobowych w określonym w umowie celu i zakresie.

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane stanowiące taką informację mogą zostać ujawnione każdemu zainteresowanemu taką informacją lub opublikowane na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Żłobka ? zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego                  w pkt III oraz po tym okresie ? do celów archiwalnych przez czas określony w przepisach nakładających                     na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentacji poszczególnych rodzajów spraw, zgodnie z ich kategorią archiwalną.

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 1. Na zasadach określonych przepisami RODO osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt III lub do celów archiwalnych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku).

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów                     z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest uprzednie wyrażenie zgody na przetwarzanie ? w każdym momencie można skorzystać z prawa do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w uprzedniej zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,           ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22-531-03-00).

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie Administratorowi swoich danych osobowych może być:

 • wymogiem ustawowym ? wówczas, gdy podanie Żłobkowi danych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów prawa albo jest niezbędne do realizacji jego zadań, w szczególności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przy czym konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zrealizowania przez Żłobek jego zadań, w tym np. przyjęcia dziecka do Żłobka,
 • wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy ? wówczas, gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy ze Żłobkiem i jej wykonania, przy czym konsekwencją niepodania wymaganych przez Żłobek danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Żłobkiem i jej wykonania,
 • dobrowolne ? gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu określonym w treści zgody, przy czym konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zrealizowania tego celu.

Subpages

Dodaj komentarz