Witamy na stronie

Podstawowym celem żłobka jest opieka nad dzieckiem od 20 tygodnia do 3 roku życia w wyjątkowych przypadkach do 4 roku życia.


Do zadań żłobka należy :

a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psycho-motoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:
a) sprawowanie opieki w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, poszanowania godności i intymności,
b) umożliwienie małemu dziecku harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i możliwości,
c) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez stosowanie zasad zdrowego odżywiania, propagowanie oświaty zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków zachowań prozdrowotnych.